Sử dụng category

home-video-image

cho bài viết để hình ảnh hiển thị như 1 banner

Lưu ý: chỉ có bài viết đầu tiên mới được chọn hiển thị trên banner